Monday, March 26, 2012

करव करव राज करव .

करव  करव  राज  करव .. 2
भेए पांडव  लर्येन्न  ताज  करव ... 1
करव  करव  अस्यी  राज  करव  ! २  भेए पांडव  लर्येन्न  ताज  करव ... 1 


दाद्येंन   सारणी   दवाः करव ... 2
भेए  ज़ख्मन  प्रन्येन्न  मलहम  करव .. 1
करव  करव  अस्यी  राज  करव  ! 2   भेए पांडव  लर्येन्न  ताज  करव ... 1

कोसर नागस  तय  मनास्बलास   ! 2
भेए   अक्ये  लट्टी  पनुनुय  लोल  बरेव  , 1
करव  करव  अस्यी  राज  करव  ! 2   भेए पांडव  लर्येन्न  ताज  करव ... 1

व्येथी  , सिन्द्येह  ते  व्येशाम्बरेस  , 2
छांटी  करित  अस्येह  अपोर्र  तरव  , 1
करव  करव  अस्यी  राज  करव  ! 2    भेए पांडव  लर्येन्न  ताज  करव ... 1

रूशमित्तन   यारान्न  बेह  यकजाह करव , 2
तक्दिरन्न अस्स्येह  वन्य  लड्ड करेव  1
करव  करव  अस्यी  राज  करव  ! 2    
भेए पांडव  लर्येन्न  ताज  करव ... 1

1 comment:

Dalip Langoo said...

badu jaan kavita......Aahee!